Talk about urology

Назад к списку

The lower limit of sperm motility has been established for effective intrauterine insemination

The lower limit of sperm motility has been established for effective intrauterine insemination


 https://www.uroweb.ru/news/ustanovlen-nigniy-predel-podvignosti-spermatozoidov-dlya-effektivnoy-vnutrimatochnoy-inseminatsii