Phone
Address Talkabouturology, Nizhny Novgorod, Russia
Skype ukitcom
Email Talkabouturology@list.ru
                                    Talk about urology
Back to the list

Predictors of reoperations and adverse events after flexible ureteroscopy for kidney stones

Predictors of reoperations and adverse events after flexible ureteroscopy for kidney stones


https://www.uroweb.ru/news/prediktori-povtornih-operatsiy-i-neblagopriyatnih-sobitiy-posle-gibkoy-ureteroskopii-pri-kamnyah-pochek