Телефон
Адрес Talkabouturology, Nizhny Novgorod, Russia
Skype ukitcom
E-mail Talkabouturology@list.ru
  Talk about urology
Назад к списку

Oxytocin receptor antagonists as a new pharmacological agent for reducing the tone of smooth muscle cells of the prostate gland

Oxytocin receptor antagonists as a new pharmacological agent for reducing the tone of smooth muscle cells of the prostate gland


https://uroweb.ru/news/antagonisti-retseptorov-oksitotsina-kak-noviy-farmakologicheskiy-agent-dlya-snigeniya-tonusa-gladkomishechnih-kletok-pre